រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព និងធានានិរន្តរភាពការងារឱ្យកាន់តែប្រសើរមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ​មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង់អនុវត្តការងារដូចខាងក្រោម៖

លោក ហាក់ ធឿន                 ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ

ទទួលបន្ទុករួម គុណភាពអប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

លោក ពេញ សុភា                 ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យ

ទទួលបន្ទុក ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា ការងាររដ្ឋបាល ផែនការ សិល្បៈនិងកីឡា

លោក វ៉ាង សុវណ្ណ                 ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យ

ទទួលបន្ទុក មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានវិទ្យា ការងារស្រាវជ្រាវ បន្ទប់សិក្សាកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនង

លោក ហេង ប៊ុនឌឿង            ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យ

ទទួលបន្ទុកការងារទីផ្សារ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីសិក្សា