អំពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ

សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ជាសាកលវិទ្យាល័យរបស់រដ្ឋធំជាងគេនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។