អន្តេវាសិកដ្ឋាន ស.ជ.ម.

សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ មានអន្ដេវាសិកដ្ឋានសម្រាប់និសិ្សតបុរសនឹងនិសិ្សតនារី ស្នាក់នៅចំពោះនិស្សិតដែលបានមកពីស្រុក-ខេត្តឆ្ងាយៗ ដើម្បីបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយឬបន្ទុកក្នុងគ្រួសារលើ។អន្ដេវាសិកដ្ឋានមានអគារធំទូលាយពីរជាន់ និងទីធ្លាផ្នែកខាងក្រៅធំទូលាយ ទេសភាពស្រស់ស្អាត។

នៅអាគារស្នាក់នៅបានបំពាក់តម្លើងសេវាអ៊ីនធឺណែតជូនដល់និសិ្សតសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍន៍ ដោយមានការគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ ដែលបវានធ្វើអោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អ និងបានបង្កើតអោយមានក្លឹបសិក្សាសម្រាប់ជួយបង្ហាត់បង្រៀនបន្ថែមដល់និសិ្សតដែលបានស្នាក់នៅអន្ដេវាសិកដ្ឋាន។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

កម្រងរូបភាពអន្តេវាសិកដ្ឋាន

គោលការណ៍ណែនាំ (មានឯកសារភ្ជាប់)

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង(មានឯកសារភ្ជាប់)