កម្រិតបណ្តុះបណ្តាល

សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យបាននិងកំពុងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗគ្នាចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងរហូតដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញឯកទេសចំនួន១៧ តាមរយៈមហាវិទ្យាល័យធំៗចំនួន៥ ដែលរួមមាន  (១)មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសា (២)មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ (៣)មហាវិទ្យាល័យកសិកម្មនិងកែច្នៃអាហារ (៤)មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា (៥)មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ និងសាលាក្រោយឧត្តម (សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ, ២០២៣)។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

  • ជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស
  • ជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ជំនាញគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលធុរកិច្ច
  • ជំនាញកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពនិងធុរកិច្ច
  • ជំនាញបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម៤.០
  • ជំនាញគ្រប់គ្រងអប់រំ
  • ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា
  • ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ
  • ជំនាញគ្រប់គ្រងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ
 • មហាវិទ្យាល័យមនុស្សសាស្ត្រ សិល្បៈ និងភាសា
  • ជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ
  • ជំនាញភាសាអង់គ្លេស
  • ជំនាញភាសាកូរ៉េ
  • ជំនាញភាសាចិន
 • មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ
  • ជំនាញកសិឧស្សហកម្ម
  • ជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ
  • ជំនាញបសុពេទ្យ
  • ជំនាញគ្រឿងយន្តកសិកម្ម
  • ជំនាញគ្រប់គ្រងសហគ្រាសកសិកម្ម
 • មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍
  • ជំនាញសហគ្រិនភាព និងធុរកិច្ច
  • ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញញវត្ថុ
  • ជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ និងបដិសណ្ឋារកិច្ច
 • មហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
  • ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
  • ជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈ
  • ជំនាញនីតិសាស្ត្រ (ច្បាប់)

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង

 • ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា
 • ក្សេត្រសាស្ត្រ
 • ទេសចរណ៍
 • ភាសាអង់គ្លេស