អតីតនិស្សិត តឹក វណ្ណា ជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ ជំនាន់ទី៦

ឈ្មោះ តឹក វណ្ណា ជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ ជំនាន់ទី៦ បម្រើការងារ ក្រុមហ៊ុន Key Consultants (Cambodia) LTD មុខតំណែងអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រនិងផ្កាយរណប អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែក ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ Read more

អតីតនិស្សិត ភាន់ សុភាក់ ជំនាញក្សេត្រសាស្ត្រ មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ

អតីតនិស្សិត ឈ្មោះ ភាន់ សុភាក់ កំពុងសិក្សានិងអនុវត្តបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រាប់ពីមូលហេតុជ្រេីសរេីសសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ —————————&#8 Read more