ទំនាក់ទំនងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

លោក ហាក់ ធឿន                 ព្រឹទ្ធបុរសមហាវិទ្យាល័យ

លេខទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៤២៩ ៥១១ សារអេឡិចត្រូនិចៈhak.theurn@nmu.edu.kh

លោក វ៉ាង សុវណ្ណ                 ព្រឹទ្ធបុរសរងមហាវិទ្យាល័យ

លេខទូរស័ព្ទៈ ០៩៥ ៤៤៩១៥៦ សារអេឡិចត្រូនិចៈvang.sovann@nmu.edu.kh