ស្រាវជ្រាវនិងការបោះពុម្ព

o ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិត Student’s Research
o ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបសសាស្ត្រាចារ្យ Lecture’s Research
o ការបោះពុម្ពផ្សាយ Publication