កម្មវិធីសិក្សាជំនាញគ្រប់គ្រងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ

 • គោលបំណង

កម្មវិធីសិក្សាអប់រំបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា មុខជំនាញ Computer Networking Management រៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យអ្នកសិក្សានូវចំណេះដឹង ជំនាញច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយគុណភាពទាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រនិងគមនាគមន៍ ការរៀបចំក្នុងការតំឡើងនិងគ្រប់គ្រងបណ្តាញប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រដោយមានសុវត្តិភាព ព្រមភ្ជាប់ជាមួយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ សុជីវធម៌ ស្មារតីក្រុម មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់​ សម្រាប់ម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល ឯកជន អង្គការ ឬជាអ្នក   សហគ្រិន ភាពលើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។

 • លទ្ធផលរំពឹងទុកនៃកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យនិស្សិតនូវសមត្ថភាពទទួលបាន ចំណេះដឹង ជំនាញសម្រាប់ការងារនិងអាជីពដូចខាងក្រោម៖

 • អ្នកសិក្សាអាចប្រើប្រាស់ជំនាញរៀបចំបង្កើតនិងតំឡើងលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធកំព្យូទ័រតាមស្ថាប័ននានា
 • អ្នកសិក្សាអាចមានសមត្ថភាពជំនាញប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ដាញកំព្យូទ័រ
 • អ្នកសិក្សាអាចក្លាយជាវិស្វករលើជំនាញបណ្ដាញកំព្យូទ័រ
 • អ្នកសិក្សាអាចក្លាយជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សារកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកបណ្ដាញកំព្យូទ័ររបស់ស្ថាប័ន
 • អ្នកសិក្សានឹងទទួលបានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវ និងជំនាញទំនាក់ទំនងដោយប្រសិទ្ធភាព និងស្មារតីជាក្រុមដើម្បីធ្វើការលើមុខជំនាញក្នុងបទដ្ឋានបច្ចេកទេស។
 • ឱកាសការងារ

ក្រោយពីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា មុខជំនាញ Computer Networking Management និស្សិតអាចទទួលបាននូវឱកាសការងារដូចខាងក្រោម៖

 • បើកអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង ជំនាញ គ្រប់គ្រងបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ
 • បម្រើការងារ និងអ្នកបច្ចេកទេសតាមស្ថាប័នក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
 • បម្រើការងារ និងអ្នកបច្ចេកទេសតាមស្ថាប័នឯកជន និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
  • កម្មវិធីសិក្សាអប់រំរយះពេល៤ឆ្នាំ

កម្មវិធីអប់រំថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យាជំនាញ Computer Networking Management និស្សិតត្រូវសិក្សារយៈ ៤ ឆ្នាំ និង​ទទួលចំនួនក្រេឌីត​​ សរុប ១២៩ ក្រេឌីត ដោយមានការសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀន ការអនុវត្តទ្រឹស្តី និងការងារ អនុវត្តជាក់ស្តែង។